Arktis Antarktis
FiltreraRensa

Sökresultat för

Expedition

Berggrundsgeologi 2007

En svensk forskargrupp blev inbjuden att delta i en rysk expedition, vars många fältgrupper täckte in stora områden av norra Svalbard för regional geologisk kartering i samarbete med Norsk Polarinstitutt. Forskningsledare David Gee Uppsala...

Expedition

EAGER

Kontinentalsokkelprojektet syftade till att samla in de data som behövs för att utvidga rätten till kontinentalsockeln utöver 200 nautiska mil enligt artikel 76 i FN:s havsrättskonvention. Forskarna samlade in information om Östgrönlandryggens...

Expedition

NOA-Svalbard 2011

Forskarna reste med S/Y Eltanin från Longyearbyen till södra Nordenskiöld Land där fältlägret sattes upp. Under två veckors tid undersöktes den så kallade Torellska diskordansen. Det är en gräns mellan bergarter som blev deformerade under...

Expedition

Oden Southern Ocean 2010/11

Det svenska forskningsteamet ombord på Oden undersökte oceanografi, havsisens och vattnets biologi och kemi, dynamik och evolution för epidemiska sälsjukdomar, samt bentiska samhällen. Svenskarna på Palmer undersökte bakteriernas roll för...

Expedition

Edens frusna lustgård

De första exemplaren togs hem under den svenska Antarktisexpeditionen 1901–1903, som leddes av Otto Nordenskjöld. Dessa fossil av jättepingviner och tidiga valar förvaras i dag på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Speciellt viktiga är...

Expedition

MARA 2010/11

Inom projektet gjordes mätningar av aerosoler med hjälp av atmosfärradarn MARA. Syftet är att öka förståelsen för aerosolprocesser och vågor i den mellersta atmosfären och att jämföra aerosoler i troposfären över Antarktis med troposfären över...

Expedition

IceCube 2010/11

Med hjälp av hetvattenborrar gjordes två kilometer djupa hål i den klara isen där sedan ljusdetektorer monterades för att fånga upp det svaga ljus som uppstår när neutriner reagerar med en atom. Byggandet av denna gigantiska struktur, i ett av...

Expedition

Oden Southern Ocean 2008/09

För tredje säsongen i rad arbetade isbrytaren Oden i antarktiska vatten. Grunden för samarbetet var att NSF chartrade Oden av Sjöfartsverket och Polarforskningssekretariatet för att bryta en isränna till den amerikanska Antarktisstationen McMurdo...

Expedition

Tajmyr 2010

Tektonisk och orogenetisk utveckling runt om Arktis Genom att samla prover av och analysera bergarterna i Tajmyrområdet vill vi förstå om de representerar en enda stor eller flera mindre tidigare landmassor. Vi vill även ta reda på mer om...

Expedition

RINK 2010

RINK syftade till att undersöka hur den grönländska inlandsisen har reagerat på tidigare varma perioder och hur den har påverkat människor som bott där och hur det hänger ihop med havsisens dåtida utbredning och havets nivåförändringar. Hur har...

Expedition

LASHIPA 9

LASHIPA 9 utgjorde ett moment i datainsamlingen för det historisk-arkeologiska forskningsprojektet LASHIPA (Large Scale Historical Exploitation of Polar Areas). Syfte var att inhämta arkeologisk data från brittiska gruv- och prospekteringslager...

Expedition

Kinnvika 2009

Projektets övergripande forskningsmål var inriktat på arktisk uppvärmning och på denna relativt outforskade del av Arktis. Globala förändringar får störst effekt i Högarktis och det är i de allra nordligaste delarna som följderna av ismassornas...

Expedition

LOMROG II

Den svenska isbrytaren Oden fungerade som forskningsplattform och forskningsområdena valdes beroende på den rådande issituationen, framför allt i området kring Nordpolen. Svårforcerad is Expeditionen var en uppföljning av LOMROG, som genomfördes...

Expedition

Isdynamik och massbalans

Då stora delar av polerna är täckta av landisar som idag binder potentiellt havsvatten, kommer uppvärmning av dessa områden att smälta isarna och med detta kommer havsnivån att stiga. Inom projektet undersöktes de arktiska issystemens status på...

Expedition

Oden Southern Ocean 2009/10

När isbrytaren Oden chartrades av forskningsrådet National Science Foundation för att bryta en isränna till stationen McMurdo vid Rosshavet, öppnades dörrarna för forskare att genomföra tvärvetenskapliga undersökningar i det svåråtkomliga...

Expedition

DML 2009/10

Arbetet under expeditionen planerades i nära samarbete med det finska Antarktisprogrammet FINNARP. Wasa och Svea Forskningsstationen Wasa byggdes på Vestfjella i Dronning Maud Land under 1988/89 års Antarktisexpedition. Stationen är belägen...

Expedition

Antibiotikaresistens hos fåglar 2009/10

De flesta studier pekar på den extensiva användningen av antibiotika under senaste årtionden som den främsta kraften bakom uppkomst av resistens. Problemet förvärras dessutom genom spridning av antibiotikaresistenta bakterier och resistensgener....

Expedition

Kardiovaskulära och gastrointestinala kontrollmekanismer

För närvarande studeras i huvudsak olika fiskarter, men man har även ett mindre reptilprojekt där tidigare studier följs upp på olika krokodil- och pytonormsarter. En viktig del av gruppens arbete är utveckling av nya förbättrade mätmetoder och...

Expedition

Victoria Land

Molekylära data har varit mycket viktiga för förståelsen av de flercelliga djurens släktskap, men vi har fortfarande en djupt bristfällig förståelse för hur de flesta av de 15–30 fyla av bilaterala (tvåsidiga) djur som lever på jorden idag...

Expedition

MARA 2011/12

Genom att flytta MARA till nya platser går det att undersöka hur luft transporteras och blandas mellan olika höjder i atmosfären under olika förhållanden. Projektets fokus ligger på fyra fenomen: hur ismoln, som bildas vid 10-mils höjd över...

Stäng